هیئت مدیره

• گروه شرکت های هدهد زنده رود
مدیرعامل: مهندس سینا قائمی
کارشناس ارشد عمران سازه از دانشگاه صنعتی اصفهان.
اعضای هیئت مدیره
مهندس سینا قائمی/ کارشناس ارشد عمران سازه/ مدیرعامل و رییس هیات مدیره.
محمدعلی زاهدی به نمایندگی از شرکت پارس پی چهلستون/کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی/نایب رییس هیئت مدیره.
مهندس آرامیک سیمون به نمایندگی از شرکت ویرا کنترل کوار / کارشناس ارشد عمران سازه/ عضو هیات مدیره.