چشم انداز و ماموریت

چشم انداز

گروه شرکتهای هدهد زنده رود مایه ی فخر و مباهات کارآفرینی ایران و ایرانیان در سراسر جهان.

ماموریت گروه
توسعه کارآفرینی در صنعت ساختمان با استفاده از راهبرد سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران.

رسالت گروه
از جذب تا بهره برداری ایده های نو صنعت ساختمان.

ارزش های گروه
• صداقت و درستکاری، پایبندی به تعهدات و اخلاق حرفه ای.
• اندیشه جهانی، پیاده سازی بومی.
• به کارگیری روش های خلاقانه و ابتکاری در طرح ها و برنامه های مبتنی بر دانش روز.
• توجه به نیازها و خواسته های ذینفعان.
• شریک قابل اطمینان برای مشتریان.
• ایجاد تفاوت در ارائه خدمات با کیفیت.
• ایجاد فضای کار تیمی و ارتقای نیروی انسانی در مسیر شغلی.